Междубиблиотечно заемане


Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е център на междубиблиотечното заемане в страната, с експертни функции, основани на богатството на фондовете й и определени от Закона за обществените библиотеки.

Междубиблиотечното заемане е специализирана библиотечна услуга, организирана с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от информация, която се намира във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.

Чрез междубиблиотечното заемане могат да се изпращат всички видове библиотечни документи или части от тях, като се спазва Наредбата за опазване на библиотечните фондове.

Поръчките по междубиблиотечно заемане се правят чрез:

  • заемна бележка на стандартен формуляр
  •  e-mail

Материалите се изпълняват или се препращат за изпълнение на други библиотеки според указаните в Правила за обслужване на потребителите срокове.

Заетите библиотечни документи се ползват 1 месец, като срокът може да се удължи или съкрати по решение на ръководителя на отдела.

Разходите по изпращане на материалите се поемат от библиотеката-поръчител.

Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА.

Изпълняват се поръчки за библиотечни материали или на части от тях, на наши регистрирани читатели и на библиотеки в София и страната.

Задължително условие за изпращане на поръчки в чужбина е да се направи проверка дали материалът не е намерен в друга библиотека в страната.

Разходите, свързани с тези поръчки, се поемат от ползувателите им.

За контакти: