Регистрация на читатели

Ползването на библиотечни материали става след представяне на читателска карта.

Читателските карти са безплатни и се издават за срок от една година.

Условията за получаване на читателска карта се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

За лица под 18 години се попълва Декларация за информирано съгласие за ползване на лични данни на непълнолетни лица.

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва на регистрационното гише или онлайн.

Онлайн регистрация на читатели

    След приключване на регистрацията, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите информация за номера на Вашата читателска карта.


    *Националната библиотека в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 0017832. Поради спецификата на фондовете и ценните оригинали, които се предоставят е задължително ползването на лични данни.