Справочно – библиографски и информационни услуги


 • Адресни, фактографски, справки за уточняване на библиографски данни и др. на базата на: печатни справочни издания и електронни ресурси – библиографски, рефератни, пълнотекстови и други бази данни
 • Справки по телефона
 • Отговори на писма по традиционна и електронна поща
 • Юридически справки за българско и чуждо законодателство
 • Консултации
 • Тематични библиографски и пълнотекстови справки
 • Пакети с документация
 • Библиографско издирване и доставяне на документите по електронен път
 • Издирване и предоставяне на актуална информация от вестници по заявена от потребителите тема (пресклипинг)
 • Библиографски указатели
 • Информационни бюлетини
 • България в чуждата литература ( Булгарика)

Заявки се подават чрез попълване на специален формуляр.

Можете да използвате и архива на изготвените писмени библиографски справки от последните пет години.

Заплащането е според утвърдения Ценоразпис на услугите на НБКМ.

За допълнителна информация и контакти:

тел. +359 (2) 843 24 21;

        +359 (2) 9183 113

        +359 (2) 9183 114

        +359 (2) 9183 115

      spr@nationallibrary.bg

      r.yanachkova@nationallibrary.bg

      Правна и икономическа информация

      тел. +359 (2) 9183 223

      България в чуждата литература (Булгарика)

      тел. +359 (2) 9183 223

     i.ilieva@nationallibrary.bg