Периодични издания


вж Списък на сканирани продължаващи издания в Дигиталната библиотека според местонахождението им към 14.07.2021г.

Колекцията „Българска възрожденска периодика (1844-1878 г)” включва 77 заглавия периодични издания, които са отпечатани в посочената хронологична рамка. Съдържанието им е разнообразно и същевременно отразява различни тенденции в българския обществен и политически живот през втората половина на ХІХ в. В дигиталната библиотека могат да бъдат разгледани почти всички от тях, сред които вестниците: „Цариградски вестник”, „България”, „Свобода”, „Независимост”, „Народност”, „Дунав”, „Съветник” и др., както и списанията: „Любословие”, „Смесна китка”, „Периодическо списание на Българското книжовно дружество”, „Училище” и др.  От изданията, излизали в по-дълъг период от време и с по-голям обем, тук не са представени само вестник „Македония” и списание „Български книжици”, които вече са дигитализирани от други библиотеки.

вж Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар, т. 1

вж Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар, т. 2

Колекцията от български продължаващи издания от основния фонд на Националната библиотека съдържа вестници и списания, излизали на територията на България през периода 1878-1944 г. Публикуваните материали в тези издания са важен източник за проучване историята на страната ни, тъй като отразяват разнообразните проявления в обществено-политическия, стопанския и културния ни живот. С подбраните и дигитализирани издания се стремим да покажем как на фона на европейските и световните постижения и катаклизми, в периодичния печат се пресичат различни гледни точки за исторически събития и личности, за протичащи политически процеси и партийни борби. Наред с това, на техните страници са уловени модерните за своето време течения в литературата и изкуството. Дигитализарането на периодичните издания ще позволи да бъдат съхранени най-застрашените от многократно използване оригинали и ще отговори на нестихващия интерес на изследователи и широк кръг потребители към колекцията от български продължаващи издания.

вж Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател. Част I

вж Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател. Част II

вж Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател. Част III

В Целокупна България / United Bulgaria са групирани продължаващи издания, печатани между 1879 и 1940 г. в България и извън нейните граници. Това са гласовете на няколко поколения българи по темата за историческото, етническото, вероизповедното и културното право на политическо единение на областите Тракия, Македония, Мизия и Добруджа. Темата е сред доминиращите в периодичния печат през десетилетията, заключени между решенията на Берлинския конгрес и подписването на Крайовската спогодба. В колекцията може да видите дигитализирани следните издания: “Библиотека Свети Климент”, “Вести” (“Новини”), “Дебър”, “Денница”, “Македония”, “Македоно-Одрински куриер”, “Родна Добруджа”, “Свободна дума”, “Целокупна България” и др.

Документите в тази колекция са представени в рамките на Проект BG0046 “Дигитализиране и запазване на писменото наследство на България”