ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

  След попълване на данните в посочения регистрационен формуляр, на предоставения от Вас e-mail адрес ще получите информация за номера на Вашата читателска карта.

  *Националната библиотека в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 0017832. Поради спецификата на фондовете и ценните оригинали, които се предоставят е задължително ползването на лични данни.


  Допълнителна информация

  Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва онлайн или на гише „Регистрация“ в Библиотеката.

  Читателските карти са безплатни и се издават за срок от една година.

  Материалите от фонда на библиотеката се ползват на място и след представяне на читателска карта.

  Условията за получаване на читателска карта се съдържат в раздел Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

  За лица под 18 години се попълва Декларация за информирано съгласие за ползване на лични данни на непълнолетни лица.