Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Пожароизвестителна инсталация 2017

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 13.09.2017 тук
2. Обява 13.09.2017 тук
3. Документация 13.09.2017 тук
4. Техническа спецификация 13.09.2017 тук
5. Образци 13.09.2017 тук
6. КСС 13.09.2017 тук
7. Информация за удължаване на срока 29.09.2017 тук
9. Протокол 04.10.2017 тук
9. Заповед 04.10.2017 тук
10. Договор 19.10.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
28.09.2017 до 17.00ч., удължен до 02.10.2017

Оразмеряване на шрифта