Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Абонамент 2020

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Селима Груева-Кръстева, (02) 918 3145, s.grueva@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2020 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”.

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Пoкана 22.10.2019 тук
2. Оферта 22.10.2019 тук
3. Протокол 05.11.2019 тук
4. Заповед 07.11.2019 тук
5. Договор (1) 21.11.2019 тук
6. Договор (2) 21.11.2019 тук

Срок за подаване на оферти: 30.10.2019 г.

Оразмеряване на шрифта