Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Абонамент 2019

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Селима Груева-Кръстева, (02) 918 3145, s.grueva@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: ПОКАНА  ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2019 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2)„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Пoкана 08.11.2018 тук
2. Протокол 03.12.2018 тук
3. Заповед 03.12.2018 тук
4. Договор (1) 20.12.2018 тук
5. Договор (2) 20.12.2018 тук

Срок за подаване на оферти:
30.11.2018

Оразмеряване на шрифта