Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

ОП 01928-2019-0003

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3104, v.aksentieva@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий - проектиране, строителство и авторски надзор" ОП № 01928-2019-0003

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обявление за предварителна информация 13.05.2019 тук
2. Решение откриване процедура 05.07.2019 тук
3. Обявление за поръчката 05.07.2019 тук
4. Документация за публично състезание за възлагане на обществена поръчка 05.07.2019 тук
5. Oбразци 05.07.2019 Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
6. Методика (Приложение 1) 05.07.2019 тук
7. Техническа спецификация (Приложение 2) 05.07.2019 тук
8. Еедоп 05.07.2019 тук
9. Еедоп (zip файл) 05.07.2019 тук
10. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - проектиране, строителство и авторски надзор", открита с Решение № РД-15-78 от дата 05.07.2019 г. и уникален № в РОП 01928-2019-0003 25.07.2019 тук
11. Обявление за възложена поръчка 09.08.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
От 05.07.2019 до 26.07.2019, 17.00ч.

Оразмеряване на шрифта