Светослав Иванов в “Духът на словото”
7 май 2020 г.
СОФИЙСКА ИЛЮСТРИРАНА АЛЕКСАНДРИЯ
СОФИЙСКА ИЛЮСТРИРАНА АЛЕКСАНДРИЯ
8 май 2020 г.

ДЕТАЙЛИТЕ, КОИТО КАЗВАТ МНОГО…

ДЕТАЙЛИТЕ, КОИТО КАЗВАТ МНОГО…

 

Показаната страница е титулна в един от ранните и ценни арабски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека  „Св. Св. Кирил и Методий“. Той съдържа препис на „Коментар върху „Блестящия [трактат по граматика“ (Шарх ал-Лами‘ [ фи ан-наху] на Али ф. ал-Хусайн Абу-л-Хасан ал-Исфаханий ал-Бакулий (поч. към 543/1148 г.) (ОР 1836). Автор на „Блестящия“ е Усман Ибн ал-Джинний (поч. 392/1002 г).

Завършен е на 19 шаууал 617/16 ноември 1220 г. е се нарежда сред малкото запазени до днес преписи на текста.

Много може да се каже за заглавната страница. Тя отразява с отделните си елементи различни аспекти на източната ръкописна традиция и нейните практики. В нея, разбира се, фигурира заглавието, изписано старателно с куфическо писмо и големи букви и пълното име на автора, следвано от почтителната формула „Бог да го прости“.

В горния край на листа от ръката на преписвача са подредени  шест знака, известни като „соломонови“, които имат защитна функция. Другите четири вписвания, направени по-късно, са свързани с моменти от битуването на ръкописа. Само най-ранното е датирано – 27 сафар 653 / 7 април 1255 г. и съобщава, че поредното четене на книгата е започнало на този ден. Две са бележките, с които се удостоверява чия е собствеността върху кодекса. Първата е на „Ахмад, нуждаещ се от  Него, Преслания“. Втората представя притежателя дервиш Хашмет, не само като член на ордена на мавлевиите, но и като  негов ръководител (деде). Последна приписка е за временното заемане на книга от някой си Мухаммад б. Абу Насир, начиран още ал-Имад. На страницата са останали следи от друга ранна бележка, но тя е заличена, чрез изстъргване на текста.

Оразмеряване на шрифта