Живка Шопова в “Духът на словото”
22 май 2020 г.
ИВАН ВАЗОВ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА – част I
22 май 2020 г.

Ранен препис от „Превъзходна книга за имената“ на Абу Фадл ал-Майдани

Ранен препис от „Превъзходна книга за имената“ на Абу Фадл ал-Майдани

Ръкописът е сред най-ценните кодекси, съхранявани в НБКМ. Съдържа препис на арабско-староперсийски (таджикски) речник, озаглавен „Превъзходна книга за имената (Китаб ас-сами фи ал-асами)“. Завършен е по времето на автора Ахмад б. Мухаммад ан-Нишапурий ал-Майдани (поч. 518/1124 г.). Той е един от първите лексикографски трудове от такъв характер, които са запазени до днес. В него арабските лексеми – предимно съществителни имена – са подредени азбучно в четири части, разделени на отделни глави, посветени на различни теми. Приема се като образец от по-късните книжовници.

Речникът прославя името на автора си заедно с другия негов значителен труд – „Сборник с поговорки (Маджма‘ ал-амсал)“.

Писмото и неговите елементи разкриват особеностите, характерни за края на ХІ и началото на ХІІ век и представлява интерес за тези, които се интересуват от историята на арабицата.

В ръкописа са посочени дата на създаване на речника: 14 рамадан 497 г. (10 юни 1104 г.), името на преписвача – Асад б. Мухаммад и дата на преписване: 11 раби‘ ал-аууал 518 г. (28 април 1124 г.).

Оразмеряване на шрифта