142 години Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” “Книжовност, мъдрост, светлина”
9 декември 2020 г.
142 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – най-голямата книжовна съкровищница на България
9 декември 2020 г.

АТЛАСИТЕ НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН (И НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ)

АТЛАСИТЕ НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН (И НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ)

Като учен енциклопедист д-р Петър Берон (ок. 1800 – 1871) обхваща всички области на човешкото знание: медицина, философия, педагогика, астрономия, география и др. Освен написването на Рибния буквар, той оставя съчинения и на гръцки, латински, френски и немски език, като най-обемистата част от трудовете му е излязла на френски език. Именно на този език д-р Петър Берон създава два атласа – Космобиографичен (1859) и Метеорологичен (1860).

През 1858 г. излиза от печат монография със заглавие: Texte du grand atlas cosmobiographique, contenant le mode de la production des corps célestes, de leurs mouvements, de leur forme ovale et de leurs métamorphoses physiologiques, et l'explication de tous les phénomènes célestes et géologiques suivant les lois physiques. А през 1859 г. е издаден и самият атлас – Atlas cosmobiographique, който има за цел да илюстрира вече публикувания през 1858 г. текст.

По-късно през 1860 г. излиза още едно заглавие: Texte des explications des faits contenu dans l'atlas météorologique: représentant la formation des faits atmospheriques; la distribution des éléments climatologiques; l'aimantation de la terre par le soleil et du fer par la terre; la circulation de l'eau et sa diminution dans la terre; appendice: fin du monde ou du genre humain. Ouvrage indispensable aux marins. В същата година са издадени и изображенията към него – Atlas meteorologique.

За изработването на илюстрациите към двата атласа е известно, че д-р Петър Берон възлага задачата на Николай Павлович (1835 – 1894), който от своя страна трябва да подготви картини и чертежи към двата атласа. Първият атлас – Космобиографичен, е изработен в Мюнхен. Берон често е посещавал младия художник и му е давал указания, като е изразявал своите предпочитания и препоръки. Вторият атлас – Метеорологичен, е работен в Крайова. Художникът Николай Павлович и д-р Петър Берон прекарват повече от година в едно от именията на Берон около Крайова, където Павлович изработва илюстрациите и към втория атлас.

Петър Берон е могъл да се довери на уменията и работата на Николай Павлович, който от своя страна успява да изрази идеите и схващанията на учения чрез рисунките и чертежите си.

И двата атласа са издадени в Париж и са на френски език. Рисунките са литографирани при Хумберт и са отпечатани в печатницата на Лемерсие. За заглавна страница атласите имат описание на съдържанието, заедно с обяснения на съответните рисунки. Веднага след това като фронтиспис е поставена многоцветна илюстрация, изобразяваща Сътворението на света в шест периода.

И двата атласа са редки издания и се съхраняват в по-големите национални библиотеки. В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в най-добре запазен вид двата атласа са подвързани заедно (първо Космобиографичният и след това Метеорологичният). Книгата е с подвързия в зелен цвят с повтарящ се орнамент сребрист лозов лист, а всяка илюстрация е на отделен лист. На титулната страница на Космобиографичния атлас е поместена бележка, в която се съобщава, че екземплярът е дарен от племенника на д-р Петър Берон – Стефан Русков Берон, на Българското книжовно дружество, дн. Българска академия на науките. По-късно екземплярът постъпва в Националната библиотека, където се съхранява и до днес като част от колекцията на отдел „Специални колекции“, и в частност „Картографски и графични издания“. Трябва да се отбележи, че фронтисписът на Космобиографичния атлас е същият като този, поставен при Метеорологичния.

Що се отнася до предшестващите атласите текстове, в Националната библиотека също се съхраняват техни екземпляри, но те могат да бъдат намерени като част от сбирката с редки и ценни френски издания към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“.

Може да се твърди, че атласите представят резултата от едно ползотворно благородно сътрудничество между европейския учен д-р Петър Берон и художника Николай Павлович.

 Във връзка с изложба, подготвена от отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ по случай Деня на народните будители, свързана с дейността на Берон и носеща заглавие „Д-р Петър Берон – европейски измерения на възрожденската личност“, екземплярът беше дигитализиран и представен на широката публика в оригинал.

Оразмеряване на шрифта