Научно-изследователска дейност

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

 

На 14 ноември 2016 г. беше проведено заседание на Научния съвет в Националната библиотека, на което беше избрано новото ръководство на Съвета:

                                               Председател  на НС – доц. дин Милкана Бошнакова и

                                               Научен секретар – доц. д-р Елена Узунова

 

 

На 14 декември 2016 г.  се проведе събрание на научната общност в Националната библиотека, на което беше избрано и ръководство на Общото събрание:

                                               Председател на Общото събрание  – ас. д-р Ивайла Богданова

                                               Секретар на Общото събрание – гл. ас. д-р Бояна Минчева

 

Научен секретар на НС:                                      

доц. Елена Узунова