Ползването на библиотечни материали става след представяне на читателска карта.

Читателските карти са безплатни и се издават за срок от една година.

Условията за получаване на читателска карта се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

За лица под 18 години се попълва Декларация за информирано съгласие за ползване на лични данни на непълнолетни лица.

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва на регистрационното гише или онлайн.

В Копирния център се извършва сканиране на оригинални библиотечни документи, съгласно установения ред (Ксерокопиране), като цената на отделното дигитално копие се определя според вида и периода на създаване на оригиналния документ.

В Дигиталния център се извършва:
– предоставяне на копие от вече дигитализирани документи – върху CD.

Ценоразпис на услугите на НБКМ.

 1. Всеки читател може да поръча изработване на ксерокопия от материали на библиотеката.
 2. Библиотечните материали за копиране се заемат от читателите по установения ред. В контролния лист на читателя дежурният в читалнята библиотекар отбелязва броя на томовете, които читателят желае да копира. Служителите от Копирния център приемат за копиране материали, въз основа на отметките в контролния лист на читателя.
 3. Възможно е и копиране на части от книги, доставени от междубиблиотечното заемане за читателите на библиотеката. Копирането се извършва по установения ред за ксерокопиране на библиотечните материали в библиотеката.
 4. Библиотечни материали, които са минали през химична обработка се сканират.
 5. Подвързаните годишнини на вестници се сканират.
 6. Цените за копиране са посочени в Ценоразпис на услугите на НБКМ.
 7. Работно време на Копирен център:
  Понеделник – петък: 9.00 – 19.00 ч.
  Събота: 11.00 – 16.15 ч.
  В делнични дни поръчки за ксерокопиране се приемат до 18.00 часа, а в събота – до 15.45 часа.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е център на междубиблиотечното заемане в страната, с експертни функции, основани на богатството на фондовете й и определени от Закона за обществените библиотеки.

Междубиблиотечното заемане е специализирана библиотечна услуга, организирана с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от информация, която се намира във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.

Чрез междубиблиотечното заемане могат да се изпращат всички видове библиотечни документи или части от тях, като се спазва Наредбата за опазване на библиотечните фондове.

Поръчките по междубиблиотечно заемане се правят чрез:

 • заемна бележка на стандартен формуляр
 • с e-mail

Материалите се изпълняват или се препращат за изпълнение на други библиотеки според указаните в Правилата за обслужване на потребителите срокове.

Заетите библиотечни документи се ползват 1 месец, като срокът може да се удължи или съкрати по решение на ръководителя на отдела.

Разходите по изпращане на материалите се поемат от библиотеката-поръчител.

Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА.

Изпълняват се поръчки за библиотечни материали или на части от тях, на наши регистрирани читатели и на библиотеки в София и страната.

Задължително условие за изпращане на поръчки в чужбина е да се направи проверка дали материалът не е намерен в друга библиотека в страната.

Разходите, свързани с тези поръчки, се поемат от ползувателите им.

За контакти:

 • Адресни, фактографски, справки за уточняване на библиографски данни и др. на базата на: печатни справочни издания и електронни ресурси – библиографски, рефератни, пълнотекстови и други бази данни
 • Справки по телефона
 • Отговори на писма по традиционна и електронна поща
 • Юридически справки за българско и чуждо законодателство
 • Консултации
 • Тематични библиографски и пълнотекстови справки
 • Пакети с документация
 • Библиографско издирване и доставяне на документите по електронен път
 • Издирване и предоставяне на актуална информация от вестници по заявена от потребителите тема (пресклипинг)
 • Библиографски указатели
 • Информационни бюлетини
 • България в чуждата литература ( Булгарика)

Заявки се подават чрез попълване на специален формуляр. Можете да използвате и архива на изготвените писмени библиографски справки от последните пет години.

Заплащането е според утвърдения Ценоразпис на услугите на НБКМ.

Ползването на библиотечни материали се осъществява в читалните зали на библиотеката срещу представяне на читателска карта на служителя на пропуска и получаване на читателско място от гардероба.

Библиотеката разполага със следните читални зали:

 • № 1 Ръкописи и архивни материали, снимки и старопечатни издания – II етаж
 • № 3 Универсални библиографски издания и общи справочници – I етаж
 • № 4 Научна читалня за обществени науки – I етаж
 • № 5 Физико – математически и технически науки – I етаж
 • № 6 Медико – биологически и селскостопански науки – I етаж
 • № 7 Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация – II етаж
 • № 8 Графични и картографски материали – I етаж
 • № 9 Официални издания – II етаж
 • № 10 Музикални издания и звукозаписи

Правилата за поръчване на библиотечни материали, ползването им, задълженията и отговорностите на читателите се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална Библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в съответните раздели.

Всеки регистриран читател на НБКМ с постоянна или временна карта има право на безплатно ползване на Интернет.
Компютрите са на разположение на читателите всеки делничен ден от 9.00 до18.30 ч. през зимното работно време на библиотеката и от 9.00 до 19.00 ч. през лятното работно време, а в събота от 9.00 до15.00 ч.

Времето за ползване на Интернет от един читател е 30 мин. ( или неограничено, ако няма друг читател).

Ползването на Интернет е само за образователни и научни цели.