Традиционни каталози

Каталози на основния фонд

КАТАЛОЗИ НА КНИГИ

  • Азбучен каталог – Поради различие в азбуките на книгите, комплектувани и съхранявани в библиотеката, те са в три поредици:
   1. Каталог на книгите на български език;
   2. Каталог на книгите с кирилска азбука на други езици (руски, украински, белоруски, сръбски и др.);
   3. Каталог на книгите с латинска азбука.
  • Каталогът на книгите с латинска азбука е в две поредици: книги, получени в библиотеката до 1977 г., и книги, получени след 1978 г. Това разделение е формално. То се е наложило поради започване на работа по изготвяне на печатен каталог.
  • Каталогът на книгите с латинска азбука включва каталожните описания на книгите на всички езици, писани с латинска азбука (оригинали и преводи).
  • Систематичен каталог
   • Систематичният каталог разкрива съдържанието на библиотечния фонд чрез систематично подреждане на каталожните описания въз основа на избраната от библиотеката класификация.
   • Систематичният каталог в Националната библиотека ” Св. св. Кирил и Методий ” е в три поредици поради промяна на класификационните схеми през 1960 и 1993 г. Във всеки раздел на знанието каталожните картички са подредени най-напред на кирилица, а после на латиница (в общ азбучен ред, без делене по езици ).
  • Предметен каталог
   Предметният каталог разкрива съдържанието на библиотечния фонд чрез посочване на литература по конкретни въпроси и предмети, подредени азбучно. След предметните рубрики следват каталожни картички, които посочват литературата върху тези предмети.В предметният каталог не са представени: художествена литература, учебници до 8 клас, сборници със смесено съдържание или без точен предмет.
  • Сводни каталози
   Сводни каталози на фондовете на големите научни билиотеки в София, в две поредици – 1944-1979г. ; 1980-2007 г.

 

КАТАЛОГ НА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

В следните езикови поредици:

 • Продължаващи издания на български език
 • Продължаващи издания с кирилска азбука на други езици
 • Продължаващи издания с латинска азбука
 • Български продължаващи издания на руски език
 • Български продължаващи издания с латинска азбука
 • Единични листове

В традиционните читателски каталози на книгите са отразени обработените библиотечни документи до месец юни 2010 г.

Каталози на специалните сбирки

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ

 1. Общ азбучен каталог;
 2. Систематичен каталог по схемата на ООН;
 3. Азбучен каталог на периодичните издания.

КАРТОГРАФСКИ И ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Азбучен каталог на албуми;
 2. Азбучен каталог на листова графика (каталожните картички са снабдени с контактни копия, които дават непосредствена визуална предствава);
 3. Азбучен каталог на картографските издания;
 4. Систематичен каталог на албуми;
 5. Систематичен каталог на плакати, портрети, репродукции;
 6. Териториално-систематичен каталог на картографските издания.

МУЗИКАЛНИ ИЗДАНИЯ И ЗВУКОЗАПИСИ

 1. Азбучни каталози на ноти, на звукозаписи и на книги;
 2. Систематични каталози на ноти, звукозаписи и на книги.

ЧИТАЛНЯ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ, КНИГОЗНАНИЕ И НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Азбучен каталог на книги;
 2. Азбучен каталог на периодични издания;
 3. Систематичен каталог на книги;
 4. Систематичен каталог на стандарти;
 5. Систематична картотека на статии.

“БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Систематичен каталог на справочниците.

НАПРАВЛЕНИЕ “ОПАЗВАНЕ НА РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО”

Общи каталози:

 1. Азбучен каталог на книгите от подръчната сбирка;
 2. Систематичен каталог на книгите от подръчната сбирка.

Към отдел “Ръкописи и старопечатни книги”:

 1. Азбучни и хронологични каталози на старопечатни, редки и ценни български и чужди (гръцки, влашки, руски, сръбски и др.) издания;
 2. Азбучен и хронологичен каталог на редки миниатюрни издания;
 3. Каталог на Възрожденската периодика;
 4. Описи на ръкописи от колекциите “Славянски ръкописи” и “Гръцки и други чуждоезични ръкописи”;
 5. Картотеки на микрофилми и микрофиши от пъкописните колекции на Библиотеката, на други библиотеки в страната и в чужбина.

Към отдел “Български исторически архив” (БИА):

 1. Азбучен каталог на книгите от подръчната сбирка на БИА;
 2. Топогрфски каталог на книгите от подръчната сбирка на БИА;
 3. Систематичен каталог на книгите от подръчната сбирка на БИА;
 4. Азбучна фондова картотека – представя фондовете в архивната колекция на БИА;
 5. Азбучна картотека на сбирка “Портрети и снимки”;
 6. Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Кн. 1-8; София, 1963- 1995.

Към отдел “Ориенталски сбирки”:

 1. Азбучен каталог на книгите от подръчната сбирка и хранилището на Ориенталски отдел (тук са включени транслитерирани описания на старопечатни книги с арабска графика);
 2. Систематичен каталог на книгите от подръчната сбирка и хранилището на Ориенталски отдел (тук са включени транслитерирани описания на старопечатни книги с арабска графика);
 3. Азбучен каталог – арабица на книгите от подръчната сбирка и хранилището на Ориенталски отдел;
 4. Предметен каталог – арабица на книгите от подръчната сбирка и хранилището на Ориенталски отдел;
 5. Каталог на текущи периодични издания – кирилица, латиница;
 6. Каталог на периодичните издания с арабска графика, печатани в България 1868-1940 г., съхранявани във фонда на Ориенталски отдел;
 7. Каталог СИДЖИЛИ – хронологичен каталог на колекцията османски кадийски регистри, съхранявани във фонда на Ориенталски отдел;
 8. Каталог ДЕФТЕРИ – хронологичен каталог на колекцията османски финансови регистри, съхранявани във фонда на Ориенталски отдел;
 9. Азбучна фондова картотека – представя фондовете в архивната колекция на Ориенталски отдел.

Сводни каталози

АЗБУЧНИ КАТАЛОЗИ

Своден каталог на чуждестранните книги, издадени след 1944 год. и получавани в централните, по-големите научни и ведомствени библиотеки в София.
Каталогът е в 2 поредици: чужда кирилица и латиница. Хронологично е разделен на 2 части: за периода 1944 г. – 1979 г. и от 1980 г. до 2007 г.
От 1995 г. се изгражда и като електронен Своден каталог на чуждестранните книги.

ПЕЧАТНИ КАТАЛОЗИ

“Чужди периодичи издания в по-големите научни библиотеки в България” се публикува през 2-3 години. Обхваща периода от 1900 г.
Информацията от 1984 г. до 2007 г. се разпрстранява и като електронен Своден каталог на чуждестранните периодични издания в България.