Картографски и графични издания

Обем. Съдържание

При обособяване на картографската сбирка през 1948 г. фондът й наброява едва 1500 библиотечни единици. Постепенно се обогатява и развива като най-добре комплектуваната сбирка в страната – 10 648 атласи, карти и глобуси. Сбирката представлява богат източник за изучавне на историята, географията и етнографията на нашата страна и на страните от Балканския полуостров, Европа и другите континенти. Особенно ценна е колекцията от старинни карти. Притежаваме репродукции и оригинални карти на световно известните картографи Петер Апиан, Абрахам Ортелиус, Себастиян Мюнстер, Герхарт Меркатор и др. В сбирката се съхранява част от Космографията на Мюнстер, издадена през 1550 г., в която е дадено кратко описание на нашата страна. От картите, публикувани през 19 в., заслужава внимание картата на френския офицер от Наполеоновия корпус Лапи, издадена през 1822 г., въз основа на която е изработена първата българска карта от Александър Хаджирусет. Интерес представлява и картата на Феликс Каниц, която е послужила при определяне границите на България на Берлинския конгрес в 1878 г. В тази сбирка се съхранява и така наречената “Триверстова карта”, изработена от руските войски по време на Освободителната Руско-Турска война 1877-1878 г. От българските карти, издадени преди Освобождението на България, в сбирката се съхраняват картите на Димитър Ангелидев /1862 г./, Христо Г. Данов /1863 г./, Васил Д. Стоянов /1863 г./. Интерес за читателите представляват и картите, издадени непосредствено след Освобождението на България – на А. Кривошиев /1892 г./, Я.С. Ковачев /1890 г./, И. Данков /1906 г./ и др.

Понастоящем Библиотеката притежава цялата съвременна българска картографска продукция и много чуждестранни издания.

През 1948 г. графичната сбирка наброява 1985 тома албуми и репродукции. Постепенно тя се разширява и надхвърля 140 000 библиотечни единици. В нея е включена цялата съвременна българска печатна графика и много чуждестранни богато илюстровани издания. В отдела се съхраняват голям брой щампи и литографии от времето на Българското Възраждане, част от които са единствени в страната. Заслужава внимание единственият отпечатък от най-старо датираната рилска щампа “Св. Иван Чудотворец” от 1791 г., както и щампите на Самоковската школа, повечето от които са ръчно оцветени. Особено ценни са литографиите на художниците-възрожденци Николай Павлович, Хенрих Дембицки, Георги Данчов и др. Много богата е колекцията от художествени албуми с репродукции на наши и чуждестранни художници и на световно известни галерии. Много пълно е комплектувана и колекцията от тематични и документални албуми и от албуми по странознание. Притежание на Библиотеката е и сбирка от каталози на временни изложби, съдържащи богат илюстративен материал, а също и монографии за отделни художници или за различни течения в изкуството, придружени с луксозни репродукции. Портретната сбирка обхваща почти всички печатни портрети, издадени у нас. В отдела се съхраняват и фотомеханични репродукции на художествени произведения /живописни картини, рисунки скулптурни фигури и предмети на декоративното-приложното изкуство/, табла, български плакати, илюстровани картички, диапозитиви, екслибриси.

История

С основаването на Библиотеката през 1878 г., в нейните фондове започват да постъпват картографски и графични издания. Години наред те се съхраняват в общия фонд. Едва през 1948 г. картографските и графични издания се обособяват в самостоятелни сбирки и се обединяват в един отдел “Карти и графика”.

Структура

Колекцията има две обособени самостоятелни сбирки:

  • Картографска сбирка
  • Графична сбирка

Каталози, описи, публикации

Отделът има задача да комплектува и съхранява всички български графични и картографски издания и основните по-ценни чуждестранни издания, да обработва и разкрива съдържанието им чрез справочен апарат от каталози и картотеки.

За картографските издания съществуват следните каталози: Териториално-систематичен каталог, в който библиографските описания са подредени по наименованието на територията, изобразена на картографското издание. Азбучен каталог, който включва библиографските описания с имената на всички лица, взели участие в съставянето и издаването на картографските издания.

Графичните издания са представени в две поредици: албуми и листова графика. Сбирката от албуми е разкрита в следните каталози:

Азбучен каталог, в който библиографските описания са наредени по имената на авторите или художниците, както и по заглавието на албума ако няма автор и по колетивен автор. Систематичен каталог, в който библиографските описания са подредени по групи съобразно съдържанието им. Листовата графика е представена в следните каталози: Азбучен каталог, който включва репродукции, портрети, плакати, лозунги и табла. На голяма част от портретите и репродукциите са направени контактни копия, които са прикрепени към библиографските описания и дават непосредствена визуална представа за изданието. Систематичен каталог, който е разделен на следните поредици: репродукции, портрети, обществено-политически, информационно-рекламни и инструктивно-технически плакати и табла, филмови и театрални плакати и лозунги.

Картографската сбирка е разкрита и в печатан обзор:

Белчева-Попсавова, Дора. Обзор на картографска сбирка, съхранявана в Народната библиотека “Кирил и Методий”. С приложен списък на по-важните карти и атласи.-И з в. НБКМ, 5/16/, 1965, с. 167-269.

Достъп

Ползването на картографските и графични издания става само в читалнята към отдела.

Част от графичните и картографски издания в колекцията са достъпни и през Дигиталната библиотека.