Универсална десетична класификация

 

Универсалната десетична класификация (УДК) е международна класификационна система, която обединява всички отрасли на знанието в единна универсална структура с обща десетична нотация. Тя е предназначена преди всичко за индексиране и търсене на информация в масиви от документи по съдържателни признаци. Днес УДК се прилага за систематизация на различни видове документи в библиографските служби, документационните центрове и библиотеките на повече от 130 страни по света и е публикувана на над 40 езика.

В България УДК е широко разпространена като единна класификационна система, но в използваните досега издания са направени редица отклонения от международния еталон, наложени по идеологически причини. Настоящото национално издание е разработено в сътрудничество с Консорциума за УДК и отговаря на изискванията на еталона за съкратен вариант на класификационната схема. В него са включени промените в оригиналните таблици от 1993 до 2013 г. на ниво съкратено издание. По този начин в изданието са намерили отражение не само допълнените основни индекси за нови понятия, но и цялостното развитие на структурата на класификационната схема в посока на задълбочаване на фасетизацията. Съдържанието на класификационната схема е обогатено с многобройни примери за комбинация, които представляват вградена методика за класифициране. Взети са предвид и промените в българската класификационна практика, които са приемани чрез разработените след 1985 г. допълнения и поправки към Таблици на десетичната класификация. Формулировките на рубриките са осъвременени в съответствие с приетата в оригиналното издание терминология.

Универсалната десетична класификация се характеризира с няколко основни свойства:

Универсалност

В многобройните отдели на тази система са включени множество понятия от всички отрасли на знанието или дейностите. УДК обхваща цялото човешко знание, без да бъде конгломерат от отделни отраслови класификации. Макар отделите на класификацията, които съответстват на отделни отрасли, да са различни по своята специфична структура, системата се възприема като едно цяло заради единния йерархичен код, общите правила за изграждане на индексите и посочването на връзките на определен отдел с други отдели чрез методическия апарат. УДК е универсална и по отношение на прилагането си. Многобройните възможности и похвати за индексиране и  на съкращаване на дробността позволяват тя да се прилага успешно за систематизиране и последващо търсене на различни информационни ресурси в разнообразни по обем и предназначение фондове – от малки колекции от специализирана документация до големи отраслови или универсални библиотечни фондове.

Десетичност

Една от главните отличителни особености на УДК е йерархичната структура на повечето от деленията на основната и помощните таблици, според принципа на деление от общото към частното с използването на цифров десетичен код. В основата на класификацията лежи десетичният принцип на деление на цялото човешко знание, което се приема условно за единица, а всяка част от него за десетична дроб, като за удобство се изпускат нулата и десетичният знак. Десетичната система е устроена така, че всеки знак може да се разложи на още десет знака от по-ниско ниво. За индексите е характерно, че всяка следваща цифра не променя значението на предходните, а само ги уточнява и означава по-частно понятие, Например, индексът за понятието Неутрони 539.125.5 се образува по следния начин:

Нотация                               Описание

5                                             Математика. Естествени науки

53                                           Физика

539                                         Строеж на материята

539.1                                      Ядрена физика. Атомна физика. Молекулярна                      физика

539.12                                    Елементарни частици

539.125                                  Нуклеони

539.125.5                               Неутрони

Йерархичният принцип на изграждане от общо към частно се отнася както за основната, така и за помощните таблици на общите и специални определители, например:

62-9  Работни характеристики, параметри и условия на производствени процеси, инсталации и оборудване

62-91  Състояние на материала: характеристики и параметри

62-911  Агрегатно състояние

Систематичен принцип на деление

УДК е изградена на систематичен принцип. Ако при предметната класификация всички сведения за предмета (понятието) са събрани на едно място, независимо от отрасъла на знанието, към което се отнасят, в УДК предметът (понятието) може да се срещне на много места в класификационните таблици в зависимост от отрасъла на знанието и от аспекта, в който той е разгледан. Например, понятието “мазнини” е отразено в отделите:

-035.8             Масла. Мазнини. Восъци. Гуми. Природни смоли       

547.915           Мазнини. Масла       

577.115           Липиди. Липоиди. Мазнини. Мазниноподобни вещества       

665.1               Масла, мазнини, восъци и продукти от тяхната преработка            

665.22             Мазнини от животински произход. Лой                         

Многоаспектност

Множествената локализация на понятията отразява многоаспектността като свойство, заложено в самата структура на класификационната схема. Многоаспектното индексиране на съдържанието на документите и на информационните запитвания се осигурява от самата структура на УДК, от използването на общите и специални определители, отразяващи време, място, език, параметри, оборудване, процеси и т.н. и от прилагането на някои правила за комбиниране на индекси.

Стандартно означаване

При детайлизирането на по-големите или по-малките отдели на УДК широко (макар и не винаги последователно) се прилага стандартно означаване на едни или други понятия, а също и типово и аналогично подразделяне: общи определители, специални определители, типови окончания, паралелно подразделяне, построяване на индекс с помощта на знака апостроф и др. Тези средства и похвати позволяват УДК да бъде представена в по-компактен, понякога двуизмерен, по-леко обозрим вид и съкращават обема на таблиците. Мнемониката, която се постига чрез тях, облекчава значително усвояването на системата и необходимото в практиката запомняне на индексите.

Паралелно подразделяне

Подразделянето по аналогия се използва в някои от основните и помощните таблици на УДК. То означава подразделяне на определено понятие на същия принцип, на който се подразделя друго сродно понятие. В таблиците прилагането на този принцип се изразява със знака за конгруентност ≅ и индекса на делението, аналогично на което става подразделянето, например:

621.3.08 53.08

където

621.3.08 Общи принципи и теория на електроизмерването и проектиране на електроизмервателни уреди. Методи на електроизмерване

53.08 Общи принципи и теория на измерванията. Конструкция и детайли на измерителните уреди. Методи на измерване. Наблюдение и регистрация на резултатите от измерванията

792.22 ≅ 82-22

където

            82-22   Комедии

            792.22 Комедии. Фарсове и др.

За образуването на индекса се използват аналогичните деления на посочения индекс, като се пренебрегва началото на индекса, което съответства на делението служещо за модел. Използват се само окончанията на индекса и те се прибавят непосредствено след цифрите на индекса, който се детайлизира. В така образувания индекс се прибавя и десетична точка, ако е необходимо. Например:

            621.3.082        Методи на електроизмерване. Електроизмерителни уреди

Подразделянето по аналогия (паралелно подразделяне) е следствие от множествената локализация на понятията в системата. То значително намалява обема на таблиците и е предпоставка за използваната в УДК мнемоника.

Основна таблица :

0    Наука и знание. Организация на умствения труд. Компютърни науки.   Информация. Документация. Библиотечно дело. Институции. Издания  
00 Въведение. Основи на знанието и културата. Пропедевтика
01 Библиография и библиографии. Каталози
02 Библиотечно дело. Библиотекознание
030 Общи справочници
050  Периодични издания. Списания
06  Организации и сдружения
07 Средства за информация. Медии. Средства за масова информация.     Масова комуникация. Изследвания на медиите и комуникацията
08  Издания със смесено съдържание. Сборници
09 Ръкописи. Редки и ценни издания
1    Философия. Психология  
101 Същност и задачи на философията
11   Метафизика
121/129  Специална метафизика
13  Философия на съзнанието и духа. Метафизика на духовния живот
14  Философски системи и направления
159.9  Психология
16  Логика. Епистемология. Теория на познанието. Логическа методология
17  Учение за морала. Етика. Практическа философия
2    Религия. Теология  
21  Праисторически религии. Религии на ранните общества
22  Религии на Далечния изток
23  Религии на Индийския субконтинент. Хиндуистка религия в широк смисъл
24  Будизъм
25  Религии на Античността.     Култове и религии с по-ограничено разпространение
26  Юдаизъм
27  Християнство
28  Ислям
29 Съвременни духовни движения
3    Обществени науки  
30  Теории, методология и методи на обществените науки. Социография
31  Демография. Социология. Статистика
32  Политика
33  Икономика. Икономически науки
34  Право. Правни науки
35  Публична администрация. Административно управление. Военно дело
36  Осигуряване на духовни и материални жизнени потребности
37  Образование
39  Етнология. Културна антропология. Етнография.     Нрави. Обичаи. Традиции. Бит. Фолклор
5    Математика. Естествени науки  
502/504  Наука за околната среда. Опазване на природните ресурси.     Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея
51  Математика
52  Астрономия. Астрофизика. Космически изследвания. Геодезия
53  Физика
54  Химия. Кристалография. Минералогия
55  Науки за земята. Геологически науки
56  Палеонтология
57  Биологични науки
58  Ботаника
59    Зоология
6    Приложни науки. Медицина. Техника  
60  Биотехнология
61  Медицински науки
62  Техника. Технология
63  Селско стопанство и свързаните с него науки и технологии.      Горско стопанство. Земеделие. Лов. Рибно стопанство
64  Комунално-битово стопанство. Домакинство
65  Управление на предприятията, организация на производството,     търговията, транспорта и съобщенията. Връзки с обществеността
66  Химична технология. Химичeска промишленост и сродни отрасли
67  Различни отрасли на промишлеността и занаяти. Механична технология
68  Различни производства и занаяти. Лека промишленост
69  Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи
7    Изкуство. Развлечения. Забавления. Спорт  
71  Териториално планиране. Регионално и градско планиране.     Ландшафтна, градинска и паркова архитектура
72  Архитектура
73  Пластични изкуства
74  Рисуване. Чертане. Дизайн. Приложни изкуства и художествени занаяти
75  Живопис
76  Графични изкуства. Графика
77  Фотография и подобни процеси
78  Музика
79 Развлечения. Забавления. Игри. Спорт
8    Език. Езикознание. Литература  
80  Общи въпроси на езикознанието и литературата. Филология
81  Езикознание и езици
82 Литература
9    География. Биографии. История  
902  Археология
903  Праистория. Праисторически останки, артефакти, старини  904  Останки от културите на различни исторически периоди
908  Краезнание
91    География. Изучаване на Земята и на отделни страни. Пътешествия.     Регионална география
92    Биографични изследвания. Генеалогия. Хералдика. Флагове, знамена
93/94  История
930  Историческа наука. Историография
94    Обща история

Помощни таблици :
Таблица 1а – Знаци за свързване. Разширяване
Таблица 1b – Знаци за отношение: Отношение. Определяне на реда. Групиране
Таблица 1c – Общи определители за език
Таблица 1d – Общи определители за форма
Таблица 1е – Общи определители за място
Таблица 1g – Общи определители за време
Таблица 1f – Общи определители за раси, народи, етнически групи и националности
Таблица 1h – Подразделяне с помощта на индекси, взети извън таблиците на УДК
Таблица 1k – Общи определители с дефис (за общи характеристики: свойства, материали, отношения, процеси и лица)

Специални определители

Общи определители

Методически указания

Правила за индексиране

Очакваме вашите предложения на e-mail: i.dimitrova@nationallibrary.bg

Въпросите си можете да задавате на e-mail: i.dimitrova@nationallibrary.bg

Очакваме вашите предложения на e-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg

Националната библиотека “ Св. св. Кирил и Методий“ уведомява желаещите да закупят новото издание на Таблицата за десетична класификация, че в момента има налични бройки.

Библиотеката разполага с екземпляри с твърди корици от изданието на цена 55 лв.