Онлайн сводни каталози за книги и периодични издания:

Списък на съкращенията на библиотеките, участнички в сводните каталози на чуждестранните издания (книги и периодични издания) до 2007 година

Национален своден каталог на чуждестранните периодични издания в България (1984 – 2007 год.)

Чуждестранни периодични издания на чужда кирилица (1984 – 2007 год.)

Чуждестранни периодични издания на латиница (1984 – 2007 год.)

Своден каталог на чуждестранни книги в по-големите научни библиотеки в София (1995 – 2007 год.)

Чуждестранни книги на чужда кирилица (1995-2007 год.)

Чуждестранни книги на латиница (1995-2007 год.)

Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни организации (ISIL)

Обхват

 

ISIL e Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни организации, приет като стандарт на ISO (ISO 15511) през 2003 г. ISIL предоставя средство за уникална идентификация на библиотеки и сродни организации като архиви, музеи, документационни центрове или други организации, които работят или взаимодействат с тях като например доставчици, издатели и държавни институции.

ISIL може да се определи за всяка библиотека или сродна организация, административна или подчинена единица, действаща самостоятелно, която е отговорна за дейност или услуга в информационна среда или извършва международна библиотечна или книготърговска комуникация. 

Понякога, когато организацията е претърпяла значителна административна промяна (например сливане с друга организация), особено ако това е довело до промяна на името, може да се определи нов идентификатор ISIL.

 

Приложение

 

ISIL осигурява стандартизирана идентификация на библиотеките и сродните организации с цел да се улесни достъпът до техните информационни ресурси и услуги. Той може сериозно да подпомогне обмена на данни, комуникацията и взаимодействието между организациите от един и същ или паралелни сектори на национално и международно равнище.

По-конкретно ISIL намира приложение в дейности като:

    • междубиблиотечно заемане, доставка на документи и споделяне на ресурси,
    • изграждане на национални и международни мрежи, сводни каталози и др. списъци,
    • автоматизирана комуникация и обработка на информация в различни технологични приложения, напр. радиочестотна идентификация (RFID).

 

Структура

 

ISIL за идентифициране на българските библиотеки и сродни организации включва следните елементи, разделени с тире:

а) префикс код на държава – идентифицира страната, в която се намира организацията; състои се от две главни букви в съответствие с кодовете, определени в ISO 3166-1.

Пример BG = България

б) идентификатор на единицата – цифрен елемент, предназначен за идентификация на библиотеката или сродната организация, съставен от следните части:

  • код за населеното място, където е разположена организацията (в съответствие с геокодовете за 28-те области в страната по стандарта ISO 3166-2:BG) – 2 цифри;
  • код за организацията – обозначава типа на организацията – 1 или 2 цифри;
  • пореден номер на организацията – отговаря на реда на регистрацията – 4 цифри.

Пример BG-2240013

 

Условия за включване

 

ISIL се определя на българските библиотеки и сродни организации безплатно след попълването и подаването на следния регистрационен формуляр. Моля да ни уведомявате за всички промени в данните на организациите, настъпили след регистрацията, като използвате същия формуляр.

Формулярът може да изпратите на посочените по-долу адрес или е-поща.

 

Национален регистър на ISIL

 

Информация за регистрираните в системата ISIL организации (кратко описание и данни за контакт), получена от регистрационните формуляри се включва в регистър и се публикува на сайта на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и на официалния сайт на ISIL (http://english.slks.dk/libraries/library-standards/isil/), съгласно изискванията на Международната агенция за ISIL. Това е предпоставка за разширяване на международните контакти на организациите и за създаването на нови партньорства. Достъп до регистъра е наличен тук.

Information in English is available here.

Контакти

Адрес: София 1504, бул. “Васил Левски” 88 Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Tел.: + 359 2 9183 218
E-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg