Специализирана сбирка по библиотекознание

Обем и съдържание

Това е уникална сбирка за нашата страна, която съдържа над 16 000 т. монографични издания и ценни справочници, над 100 заглавия специализирани периодични издания в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието и издателското дело, научната информация. Към сбирката принадлежат също така и: отчетно-статистическа документация на регионалните и областните библиотеки в България; отчети и пътеводители на чужди национални библиотеки; стандарти по библиотечно дело; материали на международни библиотечни организации /ИФЛА и др./; материали от библиотечни форуми и конференции: доклади от командировки на сътрудниците на Библиотеката в чужбина.

История

През 1957 г. излиза нормативен акт за задачите и устройството на Библиотеката, според който й се възлагат функции, свързани с оказване на методична помощ на различните видове библиотеки в страната. За да има добра база за изпълнението на тази задача към създадения тогава Научно-методичен кабинет се организира специализирана читалня с библиотековедска литература. През годините се осигурява постоянен приток на текущи публикации на библиотеки и библиотечни институции, системно се набавят книги и периодични издания по пътя на книгообмена, покупката и абонамента. До 1993 г. Читалнята е част от Научно-методическия център към Националната библиотека, а от 2007 г. е самостоятелен сектор към Направление „Специални колекции”и днес функционира като важно информационно звено в областта на библиотечното дело.

Каталози

Поддържа се система от каталози и картотеки за съответните видове издания, като специално внимание се отделя на систематичната картотека на статиите, в която аналитично е разработена цялата библиотековедска периодика и част от сборниците.

Достъп

Сбирката се ползва от сътрудници и научни работници на Библиотеката, от преподаватели в библиотечните колежи и катедри, от много специалисти в посочените области. Тя е съсредоточена в Читалня № 7 на Библиотеката, която е с работно време за читатели от 8:30 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък. В Читалнята се осъществява и част от координационната дейност, свързана с оказването на експертна и консултантската помощ на библиотеките в страната.