Електронен каталог COBISS+

Каталог Cobiss+
Търсене в COBISS+
Моят COBISS+

Електронният каталог на НБКМ съдържа библиографски записи на следните видове документи:

  • монографични публикации: книги, дисертации, картографски и графични документи, видео записи и ноти
  • български документи – от 1876 до днес
  • документи на други езици, постъпили в библиотеката – от 1992 г. до днес
  • периодични издания
  • български вестници, списания и бюлетини от 1844 г. до днес
  • чуждестранни вестници, списания и бюлетини от 1992 г. до днес
  • статии от вестници и списания от 1992 г. до днес.

 

Търсенето в електронния каталог е възможно по три начина:

  1. Основно търсене по ключова дума и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите (използвайте знака * за пресичане на термините).
  2. Разширено търсене по 27 елемента и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите (използвайте знака * за пресичане на термините).
  3. Сложно търсене по всички елементи, които са индексирани с префикси и суфикси като се използват логическите оператори (AND, OR, NOT) и контекстовите оператори (WITH, NEAR, SUBFIELD). Търсенето може да се ограничи по вид на документа.

 

Платформа COBISS

Достъп до електронен каталог на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

ВАЖНО!

Отговаряйки за изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведении и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” Ви уведомява, че съгласно чл. 2б, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и необходимостта от регистрация на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове, и на лицата на академични длъжности в Република България в Регистъра на академичния състав на Република България към Националния център за информация и документация, депозираните със закъснение документи в библиотеката, ще бъдат обработени и видими в електронния каталог COBISS+ по общия ред на постъпилите по депозит документи.

За нуждите на електронния каталог е необходимо закъснелите документите да бъдат придружени със следната информация: три имена, година на раждане, научна степен/академична длъжност, област на знание за лицата с интелектуална отговорност (автори, съставители, редактори и т.н.).

За връзка: l.savcheva@nationallibrary.bg