Национална агенция за ISMN

Националната агенция за ISMN е официално представителство на международната система за стандартна номерация на нотни издания ISMN (International Standard Music Number) за България. Дейността на Националната агенция за ISMN се осъществява на основата на  договорни отношения с Международната агенция за ISMN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISMN, стандарта БДС ISO 10957:2015 Информация и документация. Международен стандартен номер за музикални издания (ISМN) и приетите международни принципи.

Националната агенция за ISMN:

 • Регистрира български издатели на нотни издания в системата ISMN;
 • Присъжда ISMN за нотни издания под печат, независимо от техния носител;
 • Изпраща актуализирани данни за адресите на българските издатели в Международната агенция за ISMN в Берлин;
 • Поддържа база данни за заявените нотни издания под печат, както и за адресите на издателствата в системата ISMN

 

Какво е ISMN?

ISMN (International Standard Music Number) е уникален номер за идентификация на всички нотни издания в световен мащаб. Номерът обозначава ноти, независимо от тяхното предназначение (за продажба, заемане или безплатно) и тип (част, партитура или елемент в мултимедиен комплект), както и от техния формàт (печатен или електронен).

Структура на ISMN

ISMN представлява уникален 13-цифров код, разделен на четири части:

 • префикс– 979-0 – GS1 префикс за ISMN;
 • издателски идентификатор издателският идентификатор (код) обозначава точно издателя. Неговата дължина е различна в зависимост от обема на издателската продукция. Издатели с голяма производителност се обозначават с кратки идентификатори за издател, докато издатели с не толкова обемна продукция биват обозначавани с многоцифрени идентификатори;
 • идентификатор за обект – идентифицира една публикация и различните обекти в нея, като например партитура, миниатюрна партитура, серия от партии, отделна партия и т.н. Обект, по смисъла на стандарта за ISMN, е всяка отделно продаваема или отделно достъпна съставна част от нотна публикация. Дължината на идентификатора за обект зависи от дължината на издателския идентификатор;
 • контролна цифра – предоставя възможност за автоматично потвърждаване верността на целия номер и се калкулира чрез компютър.

Предназначение и предимства на ISMN

ISMN е предназначен за недвусмислената идентификация на обозначеното с него нотно издание. Той е съдържателен код, който идентифицира издателя и конкретното издание.

Номерът подпомага оптимизирането на редица дейности, свързани с обработката и поддържането на нотни издания и съответните библиографски данни за издателствата, рационализира нотното издаване, търговия и вътрешните библиотечни процеси.

Издания, на които се присъжда ISMN

В обхвата на системата ISMN влизат всички издания, в които минимум 30% от съдържанието са ноти. Това включва:

 • партитури;
 • миниатюрни (учебни) партитури;
 • вокални партитури;
 • поредици от партии;
 • индивидуални партии, достъпни поотделно;
 • антологии;
 • други формати, които са интегрална част от нотна публикация (вкл. звукозапис, който е част от публикацията);
 • текстове на песни или стихове, публикувани с нотите (ако са достъпни поотделно);
 • коментари, пубикувани с нотите (също достъпни поотделно);
 • песнопойки;
 • нотни публикации в микроформа;
 • нотни публикации на брайл;
 • нотни публикации в електронна форма (на CD-ROM или онлайн).

Издания, на които не се присъжда ISMN

ISMN не се присъжда на:

 • книги, посветени на музиката, които не съдържат ноти (те получават ISBN);
 • отделни аудио или видеозаписи (включително записи, достъпни онлайн);
 • продължаващи издания и поредици като цяло (само индивидуалните томове, съдържащи се в поредицата могат да получат ISMN).

Правила за определянето на ISMN

Различен ISMN получава всяко отделно нотно издание, както и всяка отделна продуктова форма (отделно издание) на дадено нотно издание – различен формàт, различен информационен носител или различно съдържание. Всяка съставна част от нотна публикация, която е достъпна индивидуално, се обозначава с отделен ISMN.

Определянето на отделен ISMN се налага при:

 • промяна в музикалното или литературното съдържание на творбата, освен ако не са направени незначителни корекции;
 • промяна в литературен текст, който е неразделна част от публикувано музикално произведение;
 • добавяне, премахване или промяна на превод на литературен текст. Нов ISMN трябва да се присъди, дори и ако текста и/или музиката са иначе непроменени;
 • значителна промяна във физическия обем на изданието с цел създаването на ново пълно изследване или издание на миниатюрни партитури;
 • факсимилна препечатка, произведена от различен издател;
 • различна подвързия (напр. мека или твърда корица);
 • отделни самостоятелно разпространявани (продаваеми) части от една публикация – напр. пълната партитура, комплект от партии и индивидуалните партии (части);
 • отделно издание и комплект (том и комплект томове) носят различен ISMN;
 • различни електронни формати (pdf, Epub и др.);
 • различни аранжименти или версии на едно заглавие.

 

Присъденият ISMN е валиден и не се налага определянето на отделен номер в следните случаи:

 • непроменено издание или препечатка на едно и също издание в същия формат и от същия издател (освен ако не е налице промяна в подвързията);
 • репродукция, създадена по поръчка от същия оригинал, дори и ако върху репродукцията е обозначена новата дата на възпроизвеждане;
 • партитури и части, които са достъпни само като елемент от комплект, а не като отделно продаваеми продукти, носят номера на комплекта;
 • придружителен материал към нотно издание (напр. текст на песен, коментар и др.) носи номера на основното издание, в случай че не е достъпен отделно, а само в комплект с него;
 • промяна в цената;
 • промяна в цветовото или графичното оформление на корицата.

 

ЗАБ.:Присъдените ISMN номера не се заменят или отменят, затова заявките за номер следва да се подават, когато има сигурност, че дадено заглавие действително ще бъде издадено.

Къде се поставя ISMN в изданието?

 • За печатни издания – ISMN се отпечатва:
  • на гърба на заглавната страница след знака за Copyright, в издателското каре, както и над баркода на 4 корица;
  • на гърба на партитура или част;
  • за издания, състоящи се само от една страница, достатъчно е  отпечатването  на ISMN на едно място, напр. в долната част на нотната страница;
  • за многотомни издания – всеки том трябва да съдържа ISMN номерата, присъдени на отделния том, както и на целия комплект. Една от частите от комплект трябва да съдържа списък на всички присъдени ISMN на индивидуалните части от него със съответните обозначения в скоби, напр.:
   ISMN 979-0-3217-6543-6 (комплект)
   ISMN 979-0-3217-6544-3 (т.1)
   ISMN 979-0-3217-6545-0 (т.2)
 • За издания на CD, DVD – ISMN се публикува на началната страница или на страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния носител или на кутията;
 • За онлайн издания – ISMN се публикува на видно място на началната страница, на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright.

 

ЗАБ.:ISMN трябва да се отпечата в изданието, независимо от това дали то притежава баркод.

Условия за включване в системата ISMN

Присъждането на издателски идентификатор (код) в системата ISMN и определянето на поредни номера се извършва безплатно. След изчерпване на първоначално присъдения код, Националната агенция за ISMN определя на издателя нов код, съобразно обема на планираните нотни издания.

За присъждането на издателски идентификатор (код) е необходимо попълване и подаване на:

За присъждането на номер ISMN е необходимо попълване и подаване на:

 

Формулярите могат да бъдат изпратени по e-mail (ismn@nationallibrary.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISMN в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий” (стая 72).

ЗАБ.: Включването на издателя в системата ISMN и получаването на издателски идентификатор (код) се извършва едновременно с подаването на заявката за ISMN на първото нотно издание.

Заявките за присъждане на ISMN номер се подават не повече от 6 месеца преди издаването на нотното издание!

Възможно е и определянето на ISMN само за едно издание. В този случай не се присъжда издателски код, а номер от общ код и ISMN не носи информация за издателя, а само за конкретното издание.

ЗАБ.: Присъждането на издателски индентификатор (код) или номер в системата на ISMN обикновено се извършва в рамките на 1 или най-много до 3 работни дни от постъпване на заявката при условие, че са подадени всички съпътстващи документи и е предоставена от издателя цялата необходима за регистрацията информация. Заявителят  носи пълна отговорност за верността и валидността на данните, попълнени във формулярите за регистрация и за присъждане на ISMN! Националната агенция за ISMN си запазва правото да не обработи непълни заявки или заявки, противоречащи на принципите на системата. Националната агенция за ISMN си запазва правото и да откаже регистрацията на издатели, които умишлено са предоставили подвеждаща или невярна информация.

Задължения на регистрираните издатели

Включвайки се в системата ISMN, издателите поемат следните отговорности:

 • Да информират Националната агенция за ISMN за настъпили промени в първоначално подадената информация за издателя, както и да предоставят актуални данни при поискаване от служителите в Агенцията;
 • Да попълват коректно заявките си за пореден номер и да известяват Агенцията, ако настъпи някаква промяна в данните;
 • Да изпращат регистрационните си карти от посочените при регистрацията e-mail адреси, попълнени от отговорното лице или лицето за контакт, както и да информират Агенцията, ако ще се подават от други лица и адреси;
 • Регулярно да предоставят на Националната агенция за ISMN пълни данни за подготвяните за издаване издания. При неспазване на това изискване участието на издателя в системата ISMN се прекратява.

Международна база данни на ISMN за нотни издатели – Music Publishers’ International ISMN Database

Международната агенция за ISMN поддържа Music Publishers’ International ISMN Database – база данни за нотни издатели, в която се съдържа информация като адреси и други данни за контакт за издатели и подобни институции, свързани с производството на нотирана музика в световен мащаб. Базата данни е най-изчерпателният и актуален справочен инструмент в сферата на нотната търговията и библиотеките и дава възможност за бързо откриване на издателя и страната на поризход на даден ISMN. Тя се актуализира постоянно с данни, предоставени от националните агенции за ISMN.

Националната агенция за ISМN също изпраща предоставените в Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор в системата на ISMN данни на регистрираните български издатели за включване в Music Publishers’ International ISMN Database веднъж годишно. Информацията в базата данни е публична, но всеки регистриран издател може да установи режим на достъп до своите данни, като изрази съгласие или несъгласие за тяхното публикуване в посочения регистрационен формуляр. При изразено несъгласие данните няма да се публикуват от Международната агенция за ISMN, но Националната агенция за ISMN ще продължи да ги съхранява за вътрешни нужди. Служебни данни за контакт или такива, които вече са публично налични другаде, не следва да се ограничават в Music Publishers’ International ISMN Database.

Свободното публикуване на данните все пак е препоръчително, тъй като спомага за идентифицирането на издателите, подобряването на тяхната видимост в информационното пространство и създаването на контакти с потенциални потребители, което от своя страна може да окаже благоприятен ефект върху популяризирането и пазарната реализация на издателските продукти.

При несъответвие на данните в Music Publishers’ International ISMN Database българските издатели могат да се обръщат към Националната агенция за ISMN за нанасяне на необходимите корекции.

Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Независимо от това дали едно нотно издание притежава ISMN или не, то подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения(ЗЗДПДП).

След издаването на нотните издания издателите са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от издателската си продукция в зависимост от тиража (вж. Задължително депозиране на документи).

Лични данни

Процесите по регистрацията и присъждането на номера в системата ISMN налагат събирането и поддържането от Националната агенция за ISMN на определен набор от информация за участващите издатели (лица или организации). Тази информация се предоставя чрез Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор в системата на ISMN и представлява имена и данни за контакт.  Информацията се съхранява в поддържаните от Агенцията издателски досиета без публичен достъп, а в последствие се изпраща и на Международната агенция за ISMN в Берлин за включване в  Music Publishers’ International ISMN Database, достъпна на адрес: https://www.ismn-international.org/directory.  Целта на публикуването на данните за контакт в тази база данни е подпомагане идентифицирането на издателите, подобряване на тяхната видимост в информационното пространство и осигуряване на възможност за връзка между издателите и заинтересовани от техните продукти потребители. Тъй като предоставяната информация може да съдържа лични данни като имена на лица, лични телефони, индивидуални електронни адреси, съдържащи имена на лица и лични пощенски адреси, съгласно Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), всеки издател има право да откаже публикуването на всички или части от тези данни чрез изразяване на несъгласието си в регистрационния формуляр*. В случай, че издателят възразява срещу публикуването на неговите лични данни, те няма да бъдат включвани в споменатия информационен ресурс, но ще продължат да се съхраняват от Националната агенция за ISMN за служебни нужди. Издателят може да промени предпочитанията си във всеки момент, като се свърже с Националната агенция за ISMN на посочените контакти.

*ЗАБ.: Изискването за получаване на съгласие се отнася само  за тази част от данните за контакт, които се тълкуват като лични данни, т.е. такива свързани с конкретно физическо лице. Служебни данни за контакт (служебен адрес, общи телефонни номера и адреси на е-пощи) или такива, които вече са оповестени другаде, не следва да се ограничават. Когато има такава  възможност, вписвайте служебни данни в регистрационния формуляр, за да може да се подсигури необходимата за доброто функциониране на системата ISMN контактна информация!

Често задавани въпроси

ISMN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. ISMN не представлява задължителна регистрация на едно нотно издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISMN се налага от фактори, свързани с разпространението или продажбата.

Не. Присъждането на ISMN номер не е обвързано с уреждане и защита на авторски права. Всички въпроси свързани с авторското право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и сродните му права и Патентното ведомство.
ISMN е съвместим със системата на баркодовете и участва при тяхното образуване, като по този начин осигурява продажбата на нотните издания в обекти за масово разпространение като книжарници и др. Пример:
Баркод
Националната агенция за ISMN обаче не предоставя самия баркод – неговото генериране е отговорност на издателя. Допълнителна информация и съдействие относно баркода може да се получи от отговорния за България орган Сдружение GS1 България.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISMN е предназначен за идентификация на нотни издания.

Монографичните нотни издания (напр. песнопойки, книги с ноти, съдържащи разширен текстов или илюстративен материал) могат да получат и двата номера, като те трябва да се публикуват в изданието.

По правило издание, в което поне 30% от съдържанието са ноти, получава ISMN.

 

Контакти

Адрес: София 1037, бул. “Васил Левски” 88
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Tел.:  + 359 2 9183 219,+ 359 2 946 11 43
GSM: (+ 359) 878 915 992
E-mail: ismn@nationallibrary.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10 – 12 и 14 – 16 часа